Program rozvoje venkova ČR, inovativní technologie

Program rozvoje venkova ČR, inovativní technologie

Společnost realizuje v rámci Programu rozvoje venkova ČR projekt "Inovativní technologie v RV" v opatření 16 – spolupráce, podopatření 16.2 – podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, operace 16.2.1 – podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

 

Jedná se o projekt na pořízení a vývoj inovativních technologií ve spolupráci se zemědělským výzkumem. V rámci projektu byla pořízena následující technologie:

  • Předseťový kypřič – kypřič osazený speciálními aplikačními hlavicemi, které umožní technologii ukládání hnojiva těsně pod hloubku uložení osiva, a tím docílí adekvátní výživy plodin od ranného vývoje až do sklizně plodiny a také umožní doplnění deficitních živin do půdního profilu.

 

  • Dlátový pluh – pluh osazený speciálními aplikačními koncovkami, který umožní optimální zimní i jarní výživu rostlin živinami aplikovanými do půdy. Ukládá hnojivo do optimální hloubky, a tak pomáhá ke stavbě optimální architektury kořenového systému plodiny.

 

  • Pásový traktor – který zejména snižuje technické utužení půd způsobené přejezdy, snižuje měrný tlak na půdu pásovým obutím, snižuje míru rizika utužení půdy, pomáhá tvorbě optimální půdní struktury pro seťové lože osiva atd.

 

Inovativní technologie bude využívána při předseťové přípravě půdy, a to včetně přihnojování, při přípravě půdy po sklizni, a to včetně přihnojení pro snazší rozklad posklizňových zbytků a slámy a při setí meziplodin.  Výsledkem je nejen zlepšení technologií RV, ale i snížení negativních dopadů na ŽP zejména šetrnější technologií k půdě, lepší udržitelností vody, nižšími dávkami hnojiv a snížením produkce CO2.

zaverecna-zprava.pdf


strucny-souhrn.pdf